SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarei funcții de execuție vacante:

–  economist – 1 post;

I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu

II. Condițiile de desfășurare a concursului:

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 •  Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 23 ianuarie -31ianuarie 2023;
 •   2 februarie 2023, ora 15:00 – afisare selectie dosare;
 •   7 februarie 2023, ora 13:00 – proba scrisă;
 •   8 februarie 2023, ora 15.00 – afisare rezultat proba scrisa;
 •   9 februarie 2023, ora 15:00 – proba interviu;
 • 10 februarie 2023, ora 15:00 – afisare rezultat final.

III. Condiții pentru participare la concurs:    

 •  are cetățenia română și domiciliul în România;
 •  cunoaște limba română, scris și vorbit;
 •  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •  are capacitate deplină de exercițiu;
 •  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.     
 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de economist, sunt:
 • studii superioare, finalizate cu diploma de licenta;
 • vechime minima  de 7 ani in specialitata studiilor;
 • respectarea termenelor, abilități de comunicare, stabilirea de relatii de lucru eficiente;
 • disponibilitate la un program flexibil de munca;

IV. Dosarul de concurs
     Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERTM SA, Rm Sarat, in str. N. Balcescu, bl.1 B parter, din Municipiul  Ramnicu Sarat, în termenul stabilit in prezentul anunt  si vor contine  urmatoarele documente, in mod obligatoriu:

 1. opis documente
 2. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
 5. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae model Euro Pass.

Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane si pe pagina   www acvaterm.ro .

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe  pagina www acvaterm.ro, in data de 02.02.2023, ora 15:00

 

Bibliografie concurs ocupare posturi economist :

-Legea nr.31/1990 – Legea privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMF nr.1802/2014 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;