SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții de execuție vacante: – taxator parcare – 3 posturi;

I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu

II. Condițiile de desfășurare a concursului:

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 11iulie 28 iulie 2023;
31 iulie 2023 – afisare selectie dosare;
02 august 2023, ora 15:00 – proba scrisă;
03 august 2023, ora 15.00 – afisare rezultat proba scrisa;
07 august 2023, ora 15:00– proba interviu.

III. Condiții pentru participare la concurs:    

are cetățenia română și domiciliul în România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor de taxator parcare, sunt:

studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
permis categoria B– prezinta avantaj
abilități de comunicare;
disponibilitate de lucru peste program;
minimum 1 an vechime în munca ;

IV. Dosarul de concurs

    Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERM SA, Rm Sarat, in str. N. Balcescu, bl.1 B parter, din Mun Ramnicu Sarat, în termenul stabilit in prezentul anunt  si vor contine  urmatoarele documente, in mod obligatoriu:

a. opis documente
b. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
c. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
e. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
f. cazierul judiciar fara antecedente penale ;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae model Euro Pass.

Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane, Acvaterm Ramnicu Sarat

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe pagina www acvaterm.ro, in data de 31.07.2023, ora 15:00  

Bibliografie concurs ocupare posturi taxator parcari :

Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

-Regulamentul parcarilor de resedinta  din Municipiul Rm Sarat;

-Regulamentul parcarilor cu plata dinin Municipiul Rm Sarat.

-Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca