SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții de execuție vacante:

– taxator parcare – 2 posturi;

– conducator auto – cat C+E – 1 post;

 

I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu

II. Condițiile de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada  05 septembrie –25 septembrie 2023;
 • 26 septembrie  2023  – afisare selectie dosare;
 • 29 septembrie  2023, ora 15:00 – proba scrisă;
 • 02 octombrie 2023, ora 15.00 – afisare rezultat proba scrisa;
 • 05 octombrie 2023, ora 15:00– proba interviu.

III. Condiții pentru participare la concurs:    

 •  are cetățenia română și domiciliul în România;
 •  cunoaște limba română, scris și vorbit;
 •  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •  are capacitate deplină de exercițiu;
 •  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor de taxator parcare, sunt:
 • Studii medii
 • permis categoria B- obligatoriu
 • abilități de comunicare;
 • disponibilitate de lucru peste program;
 • minimum 1 an vechime în munca ;
 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de conducator auto, sunt:
 • studii medii ;
 • permis de conducere categoria C+E;
 • atestat transport marfa si card tahograf;
 • vechime minima de 10 ani ;
 • cunostinte temeinice de legislatie rutiera;
 • cunostinte de mecanica auto;
 • abilități de comunicare;
 • disponibilitate la un program flexibil de munca;

IV. Dosarul de concurs
     Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERM SA, Rm Sarat, in str. N. Balcescu, bl.1 B parter, din Mun Ramnicu Sarat, în termenul stabilit in prezentul anunt  si vor contine  urmatoarele documente, in mod obligatoriu:

   1. opis documente
   2. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
   3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
   4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
   5. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
   6. cazierul judiciar  fara antecedente penale ;
   7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   8. curriculum vitae model Euro Pass.

  Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane, Acvaterm Ramnicu Sarat

  Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe pagina www acvaterm.ro, in data de 26.09.2023, ora 15:00

  Bibliografie concurs ocupare posturi  taxator parcari :

  -Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

  -Regulamentul parcarilor de resedinta  din Municipiul Rm Sarat;

  -Regulamentul parcarilor cu plata dinin Municipiul Rm Sarat.

  -Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca

  Bibliografie concurs ocupare posturi conducator auto :

  -OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata;

  -HGR nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002 privind

  circulatia pe drumurile publice;

  -Legea nr.49/2006 Noul Cod Rutier ;.

  – Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr.23/1996 editate de Ministerul Muncii si protectiei sociale ;

  – Ordinul Ministrului Transportului si infrastructurii nr.980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere.