SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții de execuție vacante:

– taxator parcare – 2 posturi;

I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu

II.Condițiile de desfășurare a concursului:

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun in perioada  25 aprilie 2024 -23 mai 2024;
 • 24 mai  2024  – afisare selectie dosare;
 • 29 mai  2024,    ora 15:00 – proba scrisă;
 • 29 mai 2024,     ora 16.00 – afisare rezultat proba scrisa;
 • 03 iunie 2024,   ora 15:00 – proba interviu (testare operare calculator )

III. Condiții pentru participare la concurs:    

 •  are cetățenia română și domiciliul în România;
 •  cunoaște limba română, scris și vorbit;
 •  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •  are capacitate deplină de exercițiu;
 •  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 IV.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor de taxator parcare, sunt:

 • Studii medii
 • permis categoria B- prezinta avantaj
 • abilități de comunicare;
 • abilități  operare calculator (word);
 • disponibilitate de lucru peste program;
 • minimum 1 an vechime în munca ;

  Dosarul de concurs

     Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERM SA, Rm. Sărat, în str. N. Bălcescu, bl.1 B parter, din Mun. Râmnicu Sărat, în termenul stabilit în prezentul anunț  și vor conține  urmatoarele documente, în mod obligatoriu:

 1. opis documente
 2. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
 5. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
 6. cazierul judiciar fara antecedente penale ;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae model Euro Pass.

Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane, Acvaterm Ramnicu Sarat

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe pagina www acvaterm.ro, in data de 24.05.2024, ora 15:00

 

Bibliografie concurs ocupare posturi  taxator parcari :

-Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

-Regulamentul parcarilor de resedinta  din Municipiul Rm Sarat;

-Regulamentul parcarilor cu plata dinin Municipiul Rm Sarat.

-Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca