Nr. 770/ 11.06.2024

ANUNȚ
SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor funcții de execuție vacante:
– taxator parcare – 2 posturi;

I. Probele stabilite sunt: o probă scrisă și interviu

II. Condițiile de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun in perioada 11 iunie 2024 -11 iulie 2024;
• 12 iulie 2024 – afisare selectie dosare;
• 17 iulie 2024, ora 15:00 – proba scrisă;
• 22 iulie 2024, ora 16.00 – afisare rezultat proba scrisa;
• 22 iulie 2024, ora 15:00 – proba interviu (testare operare calculator )
III. Condiții pentru participare la concurs:
• are cetățenia română și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor de taxator parcare, sunt:
• Studii medii
• permis categoria B- prezinta avantaj
• abilități de comunicare;
• abilități operare calculator (word);
• disponibilitate de lucru peste program;
• minimum 1 an vechime în munca ;

IV. Dosarul de concurs
Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al SC ACVATERM SA, Rm. Sărat, în str. N. Bălcescu, bl.1 B parter, din Mun. Râmnicu Sărat, în termenul stabilit în prezentul anunț și vor conține urmatoarele documente, în mod obligatoriu:
a. opis documente
b. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare;
c. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
e. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;
f. cazierul judiciar fara antecedente penale ;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterioara derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae model Euro Pass.
Relații suplimentare se pot obține la tel 0238565356, Biroul Resurse Umane, Acvaterm Ramnicu Sarat
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea “ admis” sau “ respins”, se vor afisa pe pagina www acvaterm.ro, in data de 24.05.2024, ora 15:00

Bibliografie concurs ocupare posturi taxator parcari :
-Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul parcarilor de resedinta din Municipiul Rm Sarat;
-Regulamentul parcarilor cu plata dinin Municipiul Rm Sarat.
-Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca