• PROGRAM: Luni - Vineri, 8.00 - 16.00
0238 565 356 acvaterm.rs@gmail.com
N. Bălcescu,1B Râmnicu Sărat, Buzău

PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR  DE  REȘEDINȚĂ

       În Municipiul Râmnicu Sărat administrarea și exploatarea parcărilor de reședință, precum și activitatea de blocare/deblocare a autovehiculelor staționate neregulamentar, au fost delegate direct, prin concesiune, de către Consiliul Local operatorului economic S.C. ACVATERM S.A. ca urmare a Hotărârii nr. 18/2012. Prin Regulamentul de organizare și funcționare privind administrarea, întreținerea și atribuirea/licitarea locurilor de parcare de reședință din Municipiul Râmnicu Sărat, se reglementează activitea desfășurată de operatorul serviciului S.C. ACVATERM S.A.

Amenajarea parcărilor de reședință constă în activități de realizare a marcajelor conform Normativului SR 1848-7:2015 privind semnalizarea rutieră, numerotarea locurilor de parcare precum și de asigurare a afișajului informativ, pe panouri amplasate în zone de maximă vizibilitate pentru cetățeni.

Administrarea și exploatarea parcărilor de reședință constă în:

 • Emiterea și eliberarea contracost a abonamentelor anuale pentru parcările de reședință de pe raza Municipiului Râmnicu Sărat.
 • Organizarea licitațiilor pentru atribuirea locului 2 de parcare, pentru zonele cu locuri de parcare de reședință excedentare.
 • Blocarea/deblocarea autovehiculelor pentru care se constată nerespectarea prevederilor Regulamentului, ca urmare a unor sesizări venite din partea cetățenilor locatari ai condominiilor de locuințe dar și ca autosesizare a operatorului serviciului, urmare a verificărilor și controalelor efectuate în teren. Această activitate se realizează de către Împuterniciții operatorului, care sunt angajații nominalizați printr-o Dispoziție a Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, cu atribuții de constatare a staționării/parcării neregulamentare a autovehiculelor și de sancționare a abaterilor de la Regulament prin blocarea roții autovehiculului constatat în culpă.
 • Achitarea taxei de blocare/deblocare se poate face direct la Împuterniciții operatorului, eliberându-se bon fiscal prin casa de marcat portabilă din dotare sau la sediul operatorului serviciului S.C. ACVATERM S.A.
 • Realizarea unei baze de date informatizate pentru evidența la zi a locurilor de parcare de reședință, repartizate pe zone rezidențiale.
 • Încasarea taxei specifice de blocare/deblocare a autovehiculelor, pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului.

Întreținerea parcărilor de reședință constă în totalitatea activităților de refacere periodică anuală a marcajelor și numerelor locurilor de parcare din fiecare zonă condominială precum și în activități de actualizare a informațiilor și mentenanță pentru panourile de afișaj.

 

PROCEDURĂ

ATRIBUIRE  PARCĂRI  DE  REȘEDINȚĂ  2024

   S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat anunță cetățenii Municipiului Râmnicu Sărat, locatari sau rezidenți ai condominiilor de locuințe, că pot depune fizic, la sediul societății și online, la adresa: parcariacvaterm.rs@gmail.com, documentația pentru atribuirea abonamentelor pe locurile de parcare de reședință pentru anul 2024.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare privind administrarea, întreținerea și atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reședință din Municipiul Râmnicu Sărat, art. 12, alin. (2), cetățenii interesați vor depune la adresa de e-mail menționată mai sus următoarele documente:

 1. Pentru persoane fizice care solicită prelungirea abonamentului pe locul de parcare de reședință pentru anul 2024
 • Cerere tip pentru solicitare abonament loc de parcare de reședință – formular ce se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări. (se vor preciza în mod obligatoriu pe formular numărul locului de parcare solicitat și zona, conform abonamentului anterior).
 • Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru care se solictă locul de parcare, față-verso, pentru a se vedea numele deținătorului și a se face dovada că autoturismul are I.T.P. valabil.
 • Copie a documentului în baza căruia solicitantul deține dreptul de folosință al autovehiculului – acest act se va atașa doar pentru situațiile în care solicitantul nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare.
 • Copie a documentului în baza căruia solicitantul deține un drept real asupra spațiului cu destinație rezidențială din zona unde solicită locul de parcare. (contract vânzare-cumpărare, contract închiriere – declarat la ANAF, contract comodat, certificate de moștenire, sentință judecătorească, etc.)
 • Copie după actul de identitate al solicitantului din care să rezulte că acesta are domiciliul stabil sau viză de stabilire a reședinței la adresa spațiului pentru care se solicită locul de parcare de reședință.
 • Doar acei solicitanți înregistrați cu restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul local la data de 31 decembrie 2023, vor depune obligatoriu în copie și dovada îndeplinirii la zi a obligațiilor exigibile la plată.
 • Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj auto pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat – formular ce se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări.
 • Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii datelor furnizate operatorului – formular ce se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări.

NOTĂ:

      Toate documentele menționate mai sus vor fi depuse în format scanat pdf. sau jpg.  cu semnătura olografă a solicitantului, acolo unde este cazul!

      Nu se acceptă fotografii ale documentelor realizate cu telefonul mobil!

  

 1. Pentru persoane juridice care solicită prelungirea abonamentului pe locul de parcare de reședință pentru anul 2024. 
 • Cerere tip pentru solicitare abonament loc de parcare de reședință persoane juridice – formularul se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări. (se vor preciza în mod obligatoriu pe formular nr. locului de parcare solicitat și zona, conform abonamentului anterior)
 • Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru care se solictă locul de parcare, față-verso, pentru a se vedea numele deținătorului și a se face dovada că autoturismul are I.T.P. valabil.
 • Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului a solicitantului persoană juridică.
 • Copie după Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă faptul că solicitantul persoană juridică figurează cu sediul social sau cu un sediu secundar (punct de lucru) la adresa spațiului pentru care se solicit închirierea unui loc de parcare de reședință și nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare. Certificatul Constatator nu va avea o vechime mai mare de 30 de zile.
 • Copie a titlului în baza căruia solicitantul persoană juridică, deține un drept real asupra spațiului din zona unde solicită locul de parcare. (contract vânzare-cumpărare, contract închiriere-declarat ANAF, contract comodat, etc.)
 • Dovada îndeplinirii la zi a obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local. (adeverință ANAF cu termen de valabilitate 30 zile).
 • Declarație pe propria răspundere a administratorului, că persoana juridică, nu deține garaj auto pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat – formularul se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări.
 • Declarație pe propria răspundere prin care administratorul solicitantului persoană juridică, își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii datelor furnizate operatorului – formularul se poate descărca de pe site-ul acvaterm.ro / Servicii / Administrare parcări.

 NOTĂ:

      Toate documentele menționate mai sus vor fi depuse în formate scanate pdf. sau jpg.  cu semnătura olografă a administratorului solicitantului-persoană juridică, acolo unde este cazul!

      Nu se acceptă fotografii ale documentelor realizate cu telefonul mobil!

 

 1. Pentru persoane fizice cu dizabilități, care solicită prelungirea abonamentului pentru locul de parcare în regim de gratuitate.

       În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 art. 65, se vor acorda gratuit locuri de parcare de reședință, persoanelor cu handicap grav sau accentuat (obligatoriu să dețină în nume propriu autovehicul), persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate (obligatoriu să dețină în nume propriu autovehicul), aparținătorilor legali (posesori de autoturisme) ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate, persoanelor cu handicap locomotor care posedă autovehicul adaptat acestui handicap, veteranilor de război și membrilor AFDPR.

Cetățenii  interesați, vor depune toate documentele de la punctul 1 pentru prelungire abonamentului pe locul de parcare, în aceleași condiții, iar pentru dobândirea gratuității abonamentului vor depune obligatoriu documente doveditoare ale încadrării în una din situațiile prevăzute de Legea 448/2006.

NOTĂ:

      Toate documentele menționate mai sus vor fi depuse în format scanat pdf. sau jpg.  cu semnătura olografă a solicitantului, acolo unde este cazul!

      Nu se acceptă fotografii ale documentelor realizate cu telefonul mobil!

 

 CERERE LOC DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ GRATUIT

 CERERE ÎNCHIRIERE LOC DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ PERSOANĂ FIZICĂ

 CERERE ÎNCHIRIERE LOC DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

MODEL DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE